ANASAYFA   |  BELEDİYE  |  BAŞKAN  |  İLETİŞİM
 
 

 ERZURUMLU ŞEYHULİSLAM MÛSÂ KÂZIM EFENDİ SEMPOZYUMU

ERZURUMLU

ŞEYHULİSLÂM MÛSÂ KÂZIM EFENDİ

SEMPOZYUMU

22-24 KASIM 2013

 

 

 

                                   AYRINTILI SEMPOZYUM PROGRAMI

 

 

PERŞEMBE ÖĞLE

 

08:00-24:00

Misafirlerin Mekanlarına Yerleştirilmesi ve Kayıt

BİRİNCİ GÜN:

CUMA

BİRİNCİ GÜN: CUMA

CUMA SABAH

07:00-07:45

Kahvaltı (Misafirhane)

07:45-

Tortuma Hareket (Misafirhane önünden)

09:00-12-00

Açılış (Tortum)

09:00-09:05

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

09:05-09:35

Prof. Dr. Ömer Kara: Musa Kazım Efendi Slaytı

09:35-12:00

Protokol Konuşmaları

12:00-14:00

Cuma Namazı/ Öğlen Yemeği (Tortum Belediye Başkanlığı)

14:00-

Erzuruma Hareket

CUMA ÖĞLE

15:00-16:00

I. Oturum

16:00-16:30

Çay Molası

16:30-17:00

II. Oturum

18:00-

Akşam Yemeği ve Serbest Zaman

İKİNCİ GÜN:

CUMARTESİ

İKİNCİ GÜN: CUMARTESİ

CUMARTESİ SABAH

07:30-08:30

Sabah Kahvaltısı

09:00-10:30

III. Oturum

10:30-11:00

Çay Molası

11:00-12:00

IV. Oturum

12:00-14:00

Yemek Arası

CUMARTESİ ÖĞLE

14:00-15:00

V. Oturum

15:00-15:30

Çay Molası

15:30-16:30

VI. Oturum

18:00-

Akşam Yemeği

ÜÇÜNCÜ GÜN:

PAZAR

ÜÇÜNCÜ GÜN: PAZAR

PAZAR SABAH

09:00-10-30

VII. Oturum

10:30-11:00

Çay Molası

11:00-12:00

VIII. Oturum (Kapanış)

12:00-13:00

Öğlen Yemeği

13:00

Serbestiyet ve Dönüşler

 

 

   ERZURUMLU ŞEYHULİSLAM MÛSÂ KÂZIM EFENDİ
   (1858-1920)

     Şeyhulislam Musa Kazım Efendi, 1275/1858 tarihinde Erzurum / Tortum / Pehlivanlı(Vıhik) köyünde dünyaya geldi. Babası, İbrahim Efendi, annesi de Halide hanımdır. İlk eğitimini köyünde ve Tortum’da aldı. Ahmet Efendi’nin tavsiyesi üzerine Balıkesir’de yaşayan dedesi Nureddin Efendi’nin (veya ağabeyinin) yanına ilim tahsili için gitti (1878). Balıkesir ulemasından başta Selahaddin Ali eş-Şu’uuri ve Lütfi Efendi’lerden olmak üzere dersler aldı. Sonra İstanbul’a geçti. 1306/1888 yılında Ulum-i Âliye ve Âliyye’den 29 yaşında icazet (diploma) aldı. Aynı yıl ruus imtihanını kazanarak müderris oldu ve Fatih Camii’nde dersiâm olarak ders vermeye başladı.

1888’de Ruus derecesini aldıktan sonra mülazemet (7 yıllık bekleme) müddetini Fatih dersiâmlığıyla tamamlayan Musa Kazım, 1313/1896 yılında İstanbul ruusu derecesini almıştır. Bu tarihten sonra İstanbul rüusunun kademelerini sırasıyla şöyle almıştır: 1313/1896 yılında İbtidai Hariç İstanbul Müderrisliğine; 1317/1900 yılında Hareket-i Hariç derecesine; 1318/1901’de İbtida-i Dahil’e, 1319/1902’de Musila-i Sahn’a, 1321/1904’de Sahn’a; 1322/1905’de Hareket-i Altmışlık’a, 1323/1906’de Hamise-i Süleymaniye derecesine terfi etmiştir. 1325/1907 yılında ise İstanbul ruusunun dışında üst bir derece olan Bilad-i Mahreç’ten Halep Mevleviyeti payesi kendisine verilmiştir.

Hareket-i Hariç payesi aldığı 1317/1900 yılında aynı zamanda Mekteb-i Kudat/Hukukta Mecelle muallimliğine atanmıştır. 1908 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Aynı dönemlerde Galatasaray Mekteb-i Sultanisi (Galatasaray Lisesi) akaid muallimliğine tayin edilmiş, peşine Daru’l-Fünun (Üniversite) ve Daru’l-Muallimin (Yüksek Öğretmen Okulu) hocalığına atanmıştır. Aynı anda dört ayrı görevi yürütmüştür. Ayrıca 1907 yılında Şeyhulislamlık (Meşihat) bünyesindeki Tedkik-i Müellefat başkâtipliğine, sonra da aynı meclisin azalığına getirildi. Ayrıca Mekteb-i Hukuk’ta muhakemat-ı hukukiyye; Daru’l-Hilafeti’l-Âliyye Medresesine bağlı olan Medresetü’l-Mütehassisin’in tali kısmında usul-i fıkıh müderrisliği yapmıştır. Dört defa geldiği Şeyhülislamlık makamında beş yılı aşkın bir süre görev yapmıştır.

İcâzet aldığı 1888'den II. Meşrutiyet'in ilânına kadar geçen sürede klasik bir Osmanlı âlimi olarak fıkıh, İslâm felsefesi ve tasavvufla ilgili çeşitli konular üzerinde yoğunlaşan Mûsâ Kâzım, II. Meşrutiyet günlerinde İttihat ve Terakkî Cemiyeti'ne üye olmuş, bu dönemde cemiyetin ilmiye şubesinde Meşrutiyet'in yararları ve İslâm'a uygun bir sistem olduğu konusunda makale ve eserler kaleme almıştır

II. Meşrutiyetin İlanından sonra (1908) Mearif Nezaretinde kurulan Meclis-i Kebir-i İlmî azalığında görev yaptı. Hey’et-i A’yan’ın teşkili sırasında da İttihat ve Terakki cemiyetine üye olarak Meclis-i A’yan (senato) azalığına tayin edildi.

Mûsâ Kâzım'ın, zaman zaman İslamcılarla aynı görüşleri paylaştığı görülse de İttihat ve Terakkî'nin etkin bulunduğu ve bu cemiyet sayesinde şeyhülislâmlık yaptığı dönemlerde Meşrutiyet'i savunduğu, böylece bazı muhafazakâr İslâmcı aydınlardan farklı bir çizgi takip ettiği, hatta ıslah ve yenileşme konusundaki temayülleriyle Osmanlı Devleti'nin ilerici ve gelişmeci âlim tipinin bir temsilcisi haline geldiği söylenebilir. Şeyhülislâmlık görevinden ayrıldığı dönemlerde de muallimlik yapan Mûsâ Kâzım, 1. Dünya Savaşı'nın ardından İttihat ve Terakkî Cemiyeti liderlerinin tutuklanması üzerine Said Halim Paşa ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Bekirağa Bölüğü'nde hapsedildi. Burada yargılanarak 13 Temmuz 1919 tarihinde on beş yıl kürek cezasına çarptırıldı; ancak mahkemenin kararını ağır bulan Sultan Vahdeddin cezasını üç yıl sürgüne çevirdi. Mûsâ Kâzım sürgün bulunduğu Edirne'de 10 Ocak 1920 tarihinde vefat etti ve Edirne Murâdiye Camii'nin hazîresine gömüldü. Ağır başlı, olgun ve faziletli bir kişiliğe sahip olduğu kaydedilir.

 

Musa Kazım Efendinin Eserleri

           

  • Te'lif Eserleri:

1. Safvetü’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an (İstanbul 1335)

2. İslam’da Usul-i Meşveret ve Hürriyet (İstanbul 1908)

3. İslam’da Cihad (İstanbul 1916)

4. Sure-i İhlâs ve Alak (İstanbul 1918)

5. Külliyat-ı Şeyhülislam Musa Kazım (İstanbul 1920)

6. el-Fetava el-Kâzımiyye fi Islahi’l-fetva et-Türkiye

7. Devr-i İstibdad Ahvali ve Müsebbibleri (İstanbul 1912).

8. Sırat-ı Müstakim ve İslam gibi dergilerde yayınlanan makaleleri

  • Tercümeleri:

1- Zevra ve Havra Tercümesi:Celaleddin ed Devvani’nin (ö. 918-1512) mebde ve maad konusundaki görüşlerini içeren “Zevrȃ ve Havrȃ” adlı eserinin tercümesidir (İstanbul 1335).

2- Tercüme-i Varidat:Şeyh Bedrettin Semavi’nin yazdığı tasavvuf ve vahdet-i vücut anlayışı çerçevesinde yazmış olduğu eserinin tercümesidir (İstanbul 1907).

3- Tahkik-i Vahdeti-i Vücuda Dair Bir Risalenin Tercümesi:Karamani Muhammed Cemaleddin Nuri’nin vahdet-i vücut ile ilgili Arapça eserinin tercümesidir (İstanbul 1907).

4- İmam Gazali’nin Tehafütü’l-Felasife Tercümesi(Basılmamıştır)

5- İbn Rüşd'ün Ecvibe Risalesi Tercemesi (basılmamıştır).

 

 

 

BESIKDUZU FINAL DERSHANESI

  Tarih: 11.10.2013

<< Geri

Tüm Haberler Arşivi

18.01.2018
BAŞKANIMIZ HASAN ÇAKMAK CAMİ İMAMALARIYLA BİR ARAY

16.01.2018
Başkanımızdan Teşekkür Mesajı

11.01.2018
BAŞKANIMIZ HASAN ÇAKMADAN HASTA ZİYARETİ

11.09.2017
BAŞKANIMIZA ZİYARET

05.09.2017
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI EROL KAYA BAŞKANI

05.09.2017
127 GELENEKSEL ALTIN KEMER KARAKUCAK GÜREŞ FESTİVA

22.08.2017
TOKAT BELEDİYE BAŞKANI AV. EYÜP EROĞLU BAŞKANIMIZI

18.07.2017
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRL

17.07.2017
BAŞKANIMIZA ZİYARET

21.06.2017
KADİR GECESİ DOLAYISIYLA BAŞKANIMIZIN MESAJI

[1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12